REGULAMIN

IV Strzelińskiego Maratonu Rowerowego

Strzelin 2020

1. Cel zawodów.

IV Strzeliński Maraton Rowerowy, to impreza sportowo – rekreacyjna o charakterze amatorskim.

Celem imprezy jest:

 • popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej,
 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
 • promowanie szlaków rowerowych w obrębie Wzgórz Strzelińskich i Gminy Strzelin,
 • wyłonienie najlepszych zawodników startujących w zawodach, w poszczególnych kategoriach startowych.

2. Nazwa imprezy.

IV Strzeliński Maraton Rowerowy (nazwa skrócona: Strzeliński Maraton Rowerowy).

3. Organizator.

Strzelińskie Centrum Sportowo Edukacyjne

ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin,

Numer rachunku: PBS w Strzelinie: 72 9588 0004 0000 8891 2000 0010

4. Współorganizator.

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Strzelińskie Towarzystwo Sportowe EXTREME

5. Miejsce i termin imprezy.

Termin zawodów – 30.08.2020 r. (niedziela)

Biuro zawodów – Stadion Miejski w Strzelinie, ul. Stanisława Okrzei

Miejsce startu i mety – Stadion Miejski w Strzelinie, ul. Stanisława Okrzei.

Wstęp na Stadion wyłącznie dla zawodników wyposażonych w maseczki zakrywające usta i nos. Zdjęcie maseczki możliwe będzie bezpośrednio przed startem, na wyraźną komendę spikera. Obiekt zamknięty dla publiczności i osób towarzyszących.

6. Impreza towarzysząca Wyścig Dziecięcy.

Odwołane.

7. Pomiar czasu.

Podczas maratonu rozgrywanego na dystansach Mega, Mini i Family będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania numeru startowego oraz chipu, który udostępniony będzie przez Organizatora. Na trasie zlokalizowane zostaną elektroniczne punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją.

8. Sposób przeprowadzenia imprezy.

Start maratonu odbędzie się ze startu wspólnego na trasach okrężnych w obrębie kompleksu leśnego pozostającego pod zarządem Nadleśnictwa Henryków. Trasa będzie oznakowana oraz zabezpieczona przez odpowiednie służby organizatora i służby ratownicze. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu oraz zmian w poprowadzeniu trasy o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu. Organizator zastrzega sobie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników i podziału na kategorie, wystartować uczestników razem lub oddzielnie każdą z kategorii. O dokładnej godzinie i sposobie startu uczestnicy dowiedzą się z komunikatu spikera.

9. Dystanse.

Strzeliński Maraton Rowerowy rozegrany zostanie na dystansach:

 • Mega – 40-45 km (1 pętla),
 • Mini – 20-24 km (1/2 pętli),
 • Family – 9-10 km

Każdy z zawodników w trakcie rejestracji wybiera dystans, na którym będzie startował. W zależności od zadeklarowanego dystansu zawodnik zostanie ustawiony we właściwym dla niego sektorze startowym.

Organizator dopuszcza zmianę dystansu w trakcie rywalizacji, jednakże w takiej sytuacji będą stosowane procedury kar minutowych opisane w punkcie „ 10– sektory startowe”.

Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów, będzie ograniczone limitem czasu, wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie wyznaczona inna godzina zamknięcia tras, to obowiązującą jest godz. 17.00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji danego dystansu.

Podczas imprezy obowiązuje limit uczestników wynoszący do 250 zawodników. O prawie startu decyduje kolejność zapisów ( elektronicznej rejestracji i wniesienia opłaty startowej w terminach opisanych w punkcie 13. Opłaty startowe ).

Zapisy możliwe będą wyłącznie w formie elektronicznej na stronie ultimasport.pl.

Z uwagi na obowiązujący w kraju reżim sanitarny w dniu imprezy nie będzie możliwości zapisania się do zawodów.

10. Sektory startowe.

Podczas Strzelińskiego Maratonu Rowerowego obowiązują sektory startowe. Prawo startu z I sektora mają zawodnicy i zawodniczki startujący na dystansie Mega. Prawo startu z II sektora mają zawodnicy i zawodniczki i startujący na dystansie Mini. Prawo startu z III sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Family.

Start zawodnika z innego sektora, niż ten jaki jest przypisany do dystansu, który zawodnik ukończył, będzie skutkował doliczeniem kary minutowej, do uzyskanego przez niego czasu netto.

Zawodnicy przed wejściem do strefy startowej, a także w sektorze startowym zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Komunikat o możliwości odsłonięcia ust i nosa nastąpi bezpośrednio przed startem każdego sektora.

Tabela kar minutowych.

Dystans zadeklarowany Dystans przejechany Wysokość kary doliczanej do czasu netto zawodnika
Mega Mini, Family 20 minut
Mini Family 20 minut
Family Mini, Mega Dyskwalifikacja
Mini Mega 0 minut

W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości sektorów startowych. Start poszczególnych sektorów odbywał się będzie w ok. 15 minutowych odstępach.

11. Kategorie startowe.

Ze względu na epidemię nie będzie podziału na kategorie wiekowe na dystansie mega i mini. Nagradzanych będzie pięć pierwszych miejsc w kategorii mężczyzn i kategorii kobiet nadystansie mega i mini.

Kategorie family:

Chłopcy:

 • kategoria FM – zawodnicy urodzeni w roku 2007 i młodsi – pierwszych 5 zawodników

Dziewczęta:

 • kategoria FK – zawodniczki urodzone w roku 2007 i młodsze – pierwsze 5 zawodniczek

Zwycięzcami rozgrywanego w formule open Strzelińskiego Maratonu Rowerowego zostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę w najkrótszym czasie netto na dystansie Mega , Family i Mini.

12. Warunki uczestnictwa.

W Strzelińskim Maratonie Rowerowym może uczestniczyć osoba która:

– dokona rejestracji na stronie podmiotu współpracującego z organizatorem. Link do strony „zapisy” zostanie udostępniony na internetowych stronach organizatora,

– wystartuje w kasku rowerowym sztywnym, na rowerze sprawnym technicznie, napędzanym wyłącznie siłą mięśni,

– wniesie opłatę startową w wysokości zgodnej z punktem 13 regulaminu. Opłata wpisowego może być dokonywana tylko w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych lub przekazów pocztowych na konto organizatora. W dni zawodów nie będzie możliwości zapisania się na zawody oraz dokonania opłaty. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy zaznaczyć tytuł opłaty, wpisując imię i nazwisko zawodnika wraz z dopiskiem Strzeliński Maraton Rowerowy np.: „Andrzej Andrzejewski – Strzeliński Maraton Rowerowy”. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji. Płatności dokonane na konto organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku 16 -18 lat start odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody.

13. Opłaty startowe.

Dystanse, Mega i Mini:

50 zł – do środy 26.08.2020r (włącznie) poprzedzającej dzień startu (liczy się data wpływu na konto organizatora)*

Dystans Family:

20 zł – oplata wniesiona wyłącznie poprzez przelew bankowy do środy 26.08.2020r. (włącznie) poprzedzającej dzień startu*

* dla osób, które zapiszą się internetowo do udziału w maratonie oraz wniosą opłatę startową do 21.08.2020 r. (liczy się termin wpływu na konto bankowe) przewidziane zostały pamiątkowe medale okolicznościowe, imienne numery startowe.

Organizator nie zwraca opłaty startowej w całości lub w części osobom, które nie ukończyły zawodów.

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Strzelińskie Centrum Sportowo Edukacyjne

ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin,

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, nr rachunku 72 9588 0004 0000 8891 2000 0010

14. Godzinowy program imprezy (niedziela, 30.08.2020r.)

9.30 – 11.20- wydawanie numerów startowych wraz z pakietami

11.30 – 11.45 – ustawienie zawodników w sektorach startowych

11.50 – 12.00 – otwarcie Maratonu.

12.00 – start dystansu Mega

12.15 – start dystansu Mini

12.30 – start dystansu Family

13.30 – 16.00 dekoracja dla dystansów Family, Mini, Mega

17.00 – zamknięcie trasy,

18.00 – zakończenie imprezy

15. Świadczenia dla uczestników w ramach opłaty startowej.

 • oznakowana trasa,
 • elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów, transmisja on-line w internecie, wynik podawany sms-em,
 • dla osób, które zapiszą się internetowo do udziału w maratonie oraz wniosą opłatę startową do 21.08.2020 r. (liczy się termin wpływu na konto bankowe) przewidziane zostały pamiątkowe, okolicznościowe, imienne numery startowe,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • prawo do korzystania z bufetu: na dystansie Mega 2 bufety + meta, na dystansie Mini 1 bufet + meta, na dystansie Family 1 bufet na mecie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość umycia roweru po zakończeniu maratonu,
 • doskonała kolarska atmosfera,
 • pakiet startowy,
 • pamiątkowe medale dla 250 uczestników, którzy ukończą maraton,
 • puchary i medale dla zwycięzców zgodnie z pkt. 11.

16. Środowisko naturalne.

Zawody odbywają się w warunkach terenowych. Na trasach przejazdu mogą występować strome zjazdy i podjazdy wymagające stosownych umiejętności jazdy na rowerze górskim. Niebezpieczne, zdaniem organizatora, miejsca na trasie zawodów, wymagające szczególnej uwagi i zachowania bezpieczeństwa zostaną oznaczone planszami z wykrzyknikami, gdzie ilość wykrzykników będzie proporcjonalna do stopnia trudności odcinka trasy. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy zawodów winni szanować środowisko naturalne, w związku z powyższym proszeni są o nie zanieczyszczanie trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

17. Zasady sędziowania.

Nad prawidłowym przeprowadzeniem zawodów pieczę sprawować będzie zespół sędziowski wyznaczony przez organizatora. Każdy z zawodników posiada prawo do wniesienia protestu w związku z przebiegiem rywalizacji. Termin składania protestów upływa wraz z chwilą ogłoszenia oficjalnych wyników i przeprowadzeniem dekoracji w oprotestowanej kategorii startowej.

18. Postanowienia końcowe.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik oświadcza, że nie są mu znane żadne przyczyny o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału imprezie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia obowiązują zasady opisane w pkt. 12 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów oraz za wypadki mające miejsce w trakcie dojazdu i powrotu z maratonu. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik dokonując rejestracji do udziału w imprezie o nazwie ,,Strzeliński Maraton Rowerowy” akceptuje warunki niniejszego regulaminu i oświadcza, że rozumie, iż brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Ponadto, uczestnik wyraża zgodę, aby materiały audiowizualne, zdjęcia, wywiady z jego osobą oraz listy startowe i listy wyników zawierające dane osobowe uczestnika były wykorzystywane przez media oraz organizatora, do celów związanych z promocją zawodów. Ponadto zawodnik wyraża zgodę na publikację danych osobowych tj. imienia oraz nazwiska na bezzwrotnym numerze startowym.

19. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana jest: Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane Pani/Pana: w celu przeprowadzenia imprezy o nazwie ,,Strzeliński Maraton Rowerowy”. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i prawo do ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie do danych osobowych.

20. Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie imprezy:

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.-71 790 26 30.

adres szpitala:

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 46, Tel. 71 39 21 201

ORGANIZATORZY

Napisany przez:scsestrzelin